Termes i condicions

L’accés i utilització del web de Trébol Office Services estan subjectes a l’aceptació, en la seva totalitat, dels presents Termes i Condicions d’ús.

Els continguts disponibles en aquest website sobre Trébol Office Services són de naturalesa exclusivament informativa, per la qual cosa la seva no disponibilitat, accés i utilització no implica un compromís contractual, vincle o relació amb tercers de qualsevol altra naturalesa diferent de l'esmentat anteriorment.

La disponibilitat del website i els seus continguts no implica cap garantia per part de Trébol Office Services sobre la precisió i actualització de continguts ni sobre eventuals errors de qualsevol naturalesa. Per tant, Trébol Office Services no assumeix cap responsabilitat o obligació derivada de qualsevol error o omissió en el website o els seus continguts. Així mateix, Trébol Office Services es reserva el dret de realitzar, discrecionalment, les modificacions que consideri oportunes en la presentació, continguts o condicions d'ús del present website.

Els drets de propietat intel·lectual del present website i els seus continguts, qualsevol que sigui la seva naturalesa i format, pertanyen a Trébol Office Services quedant, per tant, expressa i terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, així com la seva distribució o alteració, en qualsevol manera, sense l'autorització expressa per part de Trébol Office Services.

Trébol Office Services no es fa responsable del contingut, condicions d'ús i pràctiques de privadesa d'altres websites aliens a Trébol Office Services i que puguin, eventualment, estar enllaçats des d'aquesta web.

L'accés i utilització del present website serà sota la responsabilitat i risc de l'usuari, qui es compromet a no incórrer en cap activitat il·lícita o il·legal o que lesioni o atempti contra els drets de Trébol Office Services o de tercers. De la mateixa manera, l'usuari serà responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar derivats d'una utilització inadequada del website o dels seus continguts, exonerant a Trébol Office Services de tota responsabilitat i obligacions enfront de tercers per aquest motiu.

© Trébol Office Services -

Contacte